موسسه به رویان برای اولین بار در کشور، اقدام به برگزاری طرح جامع سلامت بانوان و مادران خانه دار در زمینه های زیر، نموده است :